Úvodní stránka Všetko o nákupe Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky BabolatStore.sk

Vážení zákazníci,
 
veľmi si vážime Vašej dôvery, že nakupujete na našom internetovom obchode ZebraStore.sk a veríme, že budete s našimi službami plne spokojní. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete podrobnosti o našich Obchodných podmienkach.

I. I.Úvodné ustanovenia

ZebraStores s.r.o.
Spálená 480/1, 602 00 Brno
IČ 291 81 178
DIČ CZ29181178
Vedená u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 63642


Fakturačná adresa je totožná s vyššie uvedenou adresou Prevádzkovateľa.
 

Korešpondenčná adresa:

ZebraStores s.r.o.
Bílanská 2461/16,
767 01 Kroměříž
Bankové spojenie pre platby v CZK: 2600151776/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ6220100000002600151776
SWIFT KOD: FIOZSKBAXXX
 

Bankové spojenie pre platby v EUR: 2900151778/8330 vedený u Fio banky, a.s. na Slovensku
IBAN: SK5483300000002900151778
SWIFT KOD: FIOZSKBAXXX

PayPal: info@sb-group.cz

I.1 Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ust. § 1751  ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté z alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný  na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.ZebraStore.sk, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“)
 
I.2 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prostredníctvom komunikačných prostriedkov, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán (ďalej len „prostriedky komunikácie na diaľku“). Obchodné podmienky teda ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese http://www.ZebraStore.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (pozn. podnikateľ – bližšie vid  ust.  § 420 a ďalej občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov).
 
I.3 Akékoľvek právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené a vznikajú v súlade s právnym rádom Českej republiky, pričom právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb., ďalej len „občiansky zákonník“) o zákone a ochrane spotrebiteľa (zákonom 634/1992 Zb., ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa"). Obidva zákony v znení neskorších predpisov.
 
I.4 Kupujúci berie na vedomie, že akékoľvek informácie mimo vložených výrobkov, obsiahnuté na stránkach ZebraStore.sk vrátane designu stránok tvorí know-how spoločnosti, ktorej je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa. Obsah týchto stránok nejde kopírovať, ani inak distribuovať.
 
I.5 Právne vzťahy sú uzatvárané a tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku a dá sa uzavrieť v slovenskom jazyku.
 
I.6 Zmluva je uzatvorená až po potvrdení /akceptácií/ objednávky kupujúceho predávajúcim. Ust. § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Predávajúci sa zaväzuje doručiť kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu objednaný tovar uhradiť v plnej výške. Akceptácia (potvrdenie) objednávky je spravená prostredníctvom e-mailu, výnimočné môže byť spravená telefonicky.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.1 Akákoľvek prezentácia tovaru na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nemá povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

II.2 Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o tomto tovare a to vrátane uvedenia cien za jednotlivý tovar. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov (okrem dopravy a poštovného). Ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim zmluvu za individuálne zjednaných podmienok (potom majú odchýlne zjednania v takejto zmluve prednosť pred ustanovením týchto obchodných podmienok). Podanie objednávky je možné učiniť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, prípade telefonicky, či e-mailom. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

II.3 Pri objednaní tovaru či služby vyplní kupujúci objednávkový formulár v elektronickom nákupnom košíku vo webovom rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulár  v elektronickom nákupnom košíku obsahuje informácia o:
a) objednanom tovare,
b) spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka“)

II.4 Pred podaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil (zadal), a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.  Objednávku podá kupujúci kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.  Predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa zákazníka“)

II.5 Predávajúci je povinný dodať tovar, ktorý si kupujúci objednal. Tejto povinnosti je zbavený v prípade vypredania zásob, o čom bude kupujúci informovaný.

II.6 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám podľa aktuálneho cenníka dodávateľa, pričom tieto náklady sa nelíšia od základného cenníka dodávateľa.

II.7 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru.

II.8 Kupujúci má právo objednávku zrušiť. Zrušenie objednávky môže kupujúci učiniť na e-mailovej adrese: info@zebrastores.cz, či telefonicky na tel. čísle +420 840 666 888. Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť svoju objednávku pred jej expedíciou. Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho v prípade, že predávajúci bude žiadať dodatočné potvrdenie objednávky a kupujúci nebude kontaktný a objednávku dodatočne do 48 hodín nepotvrdí, či  v prípade, že kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

II.9 V prípade, že kupujúci zruší objednávku:
a) a tovar už bol zabalený a odoslaný, má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov na zabalenie a odoslanie tovaru,
b) a tovar už bol zabalený, môže predávajúci požadovať úhradu nákladov vzniknutých so zabalením tovaru,
c) a tovar ešte nebol zabalený ani odoslaný, nebude vyžadovaný žiaden poplatok.

II.10 Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ust. § 1765 ods.  2 občianskeho zákonníka.

III. Cena za tovar a platobné podmienky

III.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • Hotovosť – pri osobnom odbere v miestach prevádzky ZebraStores.cz, Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, si tovar vyzdvihnete, prosím, do 1 týždňa od dátumu objednávky, budete telefonicky a e-mailom kontaktovaný, že je tovar pripravený
  Dobierka – pri platbách prostredníctvom PPL, Česká pošta
  Bankový prevod v ČR - na číslo účtu 2600151776/2010 (tovar zasielame až po prijatí platby), ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry, ktorá Vám príde na Váš e-mail 
  Bankový prevod na Slovensku - na číslo účtu 2900151778/8330 (tovar zasielame až po prijatí platby),ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry, ktorá Vám príde na Váš e-mail. (IBAN SK5483300000002900151778)
  Platba kartou - pri osobnom odbere v mieste prevádzky na adrese Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž. Akceptujeme všetky typy kariet.
  PayPal - pri dokončení objednávky budete presmerovaní na platobnú bránu PayPal
  PayMuzo – prostredníctvom tohto systému môžete platiť cez internet svojou kartou VISA, Mastercard nebo Maestro, platba je pohodlná, rýchla a bezpečná. (Pozn.: platenie kartou prostredníctvom internetu musíte mať povolené u svojej banky)
  Zákazníci zo Slovenska môžu platiť BANKOVNÝM PREVODOM (náš účet je vedený v EUR a na Slovensku, preto neplatíte za zahraničnú platbu), DOBIERKOU, Platobnou kartou (PayMuzo) alebo PayPalom!


III.2 Spoločne s cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s dodaním tovaru. Nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpna cena za tovar a náklady spojené s dodaním tovaru.

III.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu; to sa nevzťahuje na prípady kedy kupujúci sám zvolí úhradu kúpnej ceny vopred.

III.4 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 kalendárnych dní od uzatvorenie zmluvy (inak si predávajúci vyhradzuje právo objednávku zrušiť). V prípade objednávky tovaru a voľby jeho osobného odberu je tovar rezervovaný po dobu 7 kalendárnych dní, pokiaľ nie je do tejto doby vyzdvihnutý, je vrátený späť k predajcovi.

III.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu za tovar pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

III.6 Predávajúci je oprávnený, v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ust. § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

III.7 Predávajúci vystaví ohľadom platieb prevádzaných na základe zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

IV. I.Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

IV.1 Keď je predmetom zmluvy poskytovanie služieb, začne predávajúci s plnením svojej povinnosti v lehote pre odstúpenie od zmluvy iba na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa učinenej v textovej podobe. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a predávajúci s plnením na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začal pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy, uhradí predávajúcemu pomernú časť zjednanej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Keď je zjednaná cena neprimerane vysoká, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu pomernú časť ceny odpovedajúcu tržnej hodnote poskytovaného plnenia.

IV.2 Kupujúci – spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Predávajúci túto lehotu dobrovoľne predlžuje na 30 dní. Lehota 30-tich dní beží odo dňa uzatvorenia zmluvy a ide o:
a) Kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
b) Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) Zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

IV.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť  predávajúcemu odoslané v hore uvedenej lehote, a to na adresu miesta podnikania predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@zebrastores.cz V tomto prípade kupujúci oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.
Po odstúpení od zmluvy je nutné do 14 dní doručiť tovar fyzicky späť na adresu prevádzky: ZebraStores s.r.o. Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, najlepšie bez zbytočného odkladu. Peňažné prostriedky budú vrátené, akonáhle vrátený tovar dorazí na sklad predávajúceho.

IV.4 Vzorový formulár pre odstúpenie od zmlúv zatvorených distančným spôsobom v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Zb.: (vyplňte tento formulár a pošlite ho späť v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy):

Formulár k stiahnutiu

IV.5 Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a v pôvodnom obale. Obal nesmie byť zničený, popísaný, polepený alebo inak znehodnotený. V prípade nevrátenia alebo poškodenia obalu si predávajúci odčíta 100,- Kč z vrátenej čiastky.

IV.6 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa týchto obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. V prípade že by kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Vrátenie tovaru predávajúcemu je na vlastné náklady kupujúceho.
 

V prípade vrátenia tovaru z objednávky s darčekom "doprava zadarmo" si predávajúci vyhradzuje právo z vrátenej sumy odpočítať 5,99 € za poštovné, ak hodnota zostávajúceho tovaru z tejto objednávky nepresiahne 70 € a kupujúcemu z tohto dôvodu zaniká nárok na poštovné zadarmo.


IV.7 Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcemu bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu právo na náhradu škody jemu vzniknutej. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

IV.8 Odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar predá alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

IV.9 Vo vlastnom záujme zašle kupujúci tovar späť ako poistenú zásielku a zvolí vhodný obal, vzhľadom na to že predávajúci nezodpovedá za prípadné stratenie či poškodenie zásielky pri preprave.

IV.10 Keď je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že keď dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, zaniká darovacej zmluve ohľadne takéhoto darčeka účinnosť  a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
Darčekom je aj dopravné (poštovné) zadarmo a táto hodnota sa tiež odčíta (hradí).

IV.11 Tovar neposielajte na dobierku! V takom prípade nebude prijatý!

IV.12 Spodnú bielizeň a ponožky nie je možné z hygienických dôvodov vymeniť ani vrátiť.

V. Preprava a dodanie tovaru

V.1 Dodacia lehota pre dodanie tovaru beží od potvrdenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim za predpokladu včasného dodania všetkých podkladov a informácií, ktoré sú potrebné pre vybavenie objednávky predávajúcim. V prípade že je spôsob dopravy dohodnutý na základe špeciálneho (zvláštneho) požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

V.2 Tovar je dodávaný balíkom prípade obálkou a to prepravcom podľa voľby kupujúceho. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšej dobe, obvykle do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade dlhšie dodacej doby (tovar nie je momentálne skladom alebo iné závažné dôvody), bude kupujúci informovaný a bude s ním konzultovaná možnosť ďalšieho postupu, prípadne má potom kupujúci taktiež právo od zmluvy odstúpiť.

V.3 V prípade voľby platby prevodom na účet bude kupujúcemu tovar rezervovaný po dobu 5 kalendárnych dní, pokiaľ nie je stanovené inak. Pokiaľ kupujúci čiastku za tovar (kúpnu cenu) neuhradí, môže byť objednávka stornovaná a tovar ponúknutý k ďalšiemu predaji. V prípade osobného odberu a platby v hotovosti v mieste podnikania predávajúceho činí táto lehota 7 kalendárnych dní. V prípade voľby platby vopred na účet predávajúceho bude kupujúcemu odoslaný až po zaplatení celej čiastky za tovar vrátane nákladov spojených s dopravou.

V.4 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutne tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

V.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto ihneď oznámiť prepravcovi a spísať záznam o porušení zásielky. Bez toho môže byť reklamácia kupujúceho neúspešná. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ teda došlo k viditeľnému porušeniu zásielky alebo vniknutia do zásielky, je potrebné s prepravcom spísať záznam o škode na zásielke. Je potrebné taktiež čo najskôr kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo emailom. V prípade nedodržania tohto postupu nie je možné žiadať dodanie chýbajúceho alebo poškodeného tovaru.

V.6 Ceny poštovného a balného nájdete v sekcii Platobné a dodacie podmienky.

VI. Platobné a dodacie podmienky

VI.1 Tovar odosiela predávajúci zvyčajne do 1-3 pracovných dní pri platbe na dobierku alebo od prijatia platby, najneskôr do 14 dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade že nie je možné túto lehotu dodržať, bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
 

VI.2 Balné je pre všetkých zákazníkov zdarma!

VI.3 Prehľad dodacích a platobných spôsobov:
SPS Slovensko - cena 6 €, platba platobnou kartou on-line, platba vopred bankovým prevodom na č. ú. 2900151778/8330 (IBAN SK5483300000002900151778), prostredníctvom PayPal alebo PayMuzo, platba okamžitým prevodom on-line

SPS Slovensko – cena 7,30 €, platba dobierkou v Eurách podľa aktuálneho kurzu (prevodný kurz stanovuje expedičná spoločnosť PPL/DHL)

Aktuálny kurz ČSOB, ktorým sa riadi spoločnosť PPL, nájdete tu (Platí kurz pre nákup devízy EURO)
 

 • Osobný odber – zdarma, v priestoroch prevádzky ZebraStores.cz, tovar si vyzdvihnite najneskôr do 1 týždňa od dátumu objednávky
 •  
 • Pri objednávke nad 70 € Kč vrátanie DPH je doprava zadarmo!!! (platí iba pre Slovenskú republiku a platbu vopred cez dopravcu DHL). Pre Česko je doprava zadarmo od 2000 Kč.

VII. Práva z chybného plnenia

VII.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi, hlavne občianskym zákonníkom ( a to jeho ust. §1914 – §1925, § 2099 - §2117, § 2161 - § 2174).

VII.2 Kto plní za úplatu inému, je zaviazaný plniť bez chyb s vlastnosťami vymienenými alebo obvyklým tak, aby bolo možné použiť predmet plnenia podľa zmluvy a keď je stranám známi, aj podľa účelu zmlúv. Keď je splnené s chybami má kupujúci právo z chybného plnenia.

VII.3 Predávajúci plní chybne, hlavne
a) Poskytne predmet plnenia, ktorý nemá stanovené alebo zjednané vlastnosti
b) Neupozorní na chyby, ktoré predmet plnenia má, hoci sa pri takomto predmete zvyčajne nevyskytujú
c) Uistí kupujúceho v rozpore so skutočnosťou, že predmet plnenia nemá žiadne chyby, alebo že sa vec hodí k určitému užívaniu, alebo
d) Ukradnutú cudziu vec neoprávnene vydáva za svoju.
.

VII.4 Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemala žiadne chyby. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci vec prevzal,
a) Má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli a chýba zjednanie, takejto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy im podávanej,
b) Sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
c) Vec odpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
d) Je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) Vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

VII.5 Prejaví sa chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to že vec bola chybná už pri prevzatí.

VII.6 Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom článku sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebení tovaru spôsobenom jeho bežným užívaním, pri použitom tovare na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenie, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva to z povahy tovaru.

VII.7 Vec je chybná, pokiaľ nebola dodaná v zjednanom množstve akosti a prevedení. Nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a prevedenia vhodných pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci.

VII.8 Kupujúci nemá právo chybného plnenia, keď sa jedná o chybu, ktorú musel s vynaložením bežnej pozornosti poznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí, keď ho predávajúci uistil výslovne, že vec je bez chyby alebo zakryl chybu naschvál.

VII.9 Kupujúci vec podľa možnosti skontroloval čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o ich vlastnostiach a množstve.

VII.10 Keď je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo
a) Na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci
b) Na odstránenie chyby opravou veci
c) Na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) Odstúpenie od zmluvy

VII.11 Kupujúci informuje predávajúceho, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladania po oznámení chyby. Voľbu nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, keď kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Neodstráni predávajúci chybu v primeranej lehote či oznámi kupujúcemu že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí si kupujúci svoje právo načas, má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

VII.12 Keď je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.  Pokiaľ kupujúci neuplatní práva na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné Chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Neodstráni predávajúci chybu veci načas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

VII.13 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani nemôže požadovať dodanie novej veci, nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju dostal. To neplatí,
a) Došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zaistenia chyby veci,
b) Použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby,
c) Nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia vec v nezmenenom stave jednania alebo opomenutím, alebo
d) Predal kupujúci vec ešte pred objavením chyby, spotreboval ju alebo pozmenil vec pri obvyklom použití, stalo sa tak len z časti vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia prospech.

VII.14 Neoznámi kupujúci chybu načas, zaniká právo odstúpenia od zmluvy.

VII.15 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri užívaní tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Keď je na predávanej veci, na jej obale, v návode prepojenom k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, za ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.
Toto sa však nepoužije
a) Pri veci predávanej za nižšiu cenu za chybu, pri ktorej bola nižšia cena zjednaná
b) Na opotrebení veci spôsobom jej bežného užívania
c) Pri použitej veci za chybu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim alebo
Vyplýva to z povahy veci

VII.16 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

VII.17 Práva z chybného plnenia nejde sa vzťahovať na opotrebenie veci jej bežným používaním ani na poškodenie v dôsledku manipulácie, ktorá viedla k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádom a pod.

VIII. Reklamačný poriadok

VIII.1 Reklamačný poriadok vychádza z platnej a účinnej legislatívy -  z jej ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a vzťahuje sa na veci, pri ktorých sú uplatňované práva zákazníka z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“)

VIII.2 Kupujúci vec podľa možností od dodania prehliadne čo najskôr a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

VIII.3 Práva z chybného plnenia sú upravená v čl. VII týchto podmienok.

VIII.4 Neoznámi kupujúci chybu veci načas, zaniká právo odstúpenia od zmluvy. Neoznámi kupujúci chybu bez zbytočného odkladania potom, čo ju mohol pri skorej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo chybného plnenia nepriznáva. Jedná sa o skrytú chybu, platí to isté, nebola chyba oznámená bez zbytočného dokladania potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. K týmto súd prihliadne len k námietke predávajúceho, že chyba nebola načas oznámená. Predávajúci však nemá právo na námietku, keď je chyba dôsledkom skutočnosti, o ktorej predávajúci v dobe odovzdávania veci vedel alebo musel vedieť.

VIII.5 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Keď je na predávanej veci na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklamačnom súlade s inými predpismi uvedená doba, za ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Toto sa však nepoužije:
a) pri veci predávanej za nižšiu cenu za chybu, pri ktorej bola nižšia cena zjednaná,
b) na opotrebení veci spôsobom jej bežného užívania,
c)  pri použitej veci za chybu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim alebo
d) vyplýva to z povahy veci.

VIII.6 Požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a  akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade  chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačný údaj, poprípade aj ďalšie údaje potrebné k zisteniu jeho totožnosti. Keď je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpi veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplní tieto povinnosti nie je na ujmu platnosti potvrdenia. Nebráni tomu povaha veci, je možné toto potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcej uvedené údaje.

VIII.7 Dohodnú predávajúci a kupujúci skrátenie doby pre uplatnenie práv chybného plnenia, neprihliada sa k takémuto zjednaniu. To neplatí, pokiaľ strany skrátili túto dobu na polovicu zákonnej doby pri kúpe už použitého spotrebného tovaru; zjednali si skrátenie väčšie, platí za zjednanú polovica zákonnej doby.

VIII.8 Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

VIII.9 Práva z chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v potvrdení podľa čl. VIII.7 uvedené iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu pri tom, kto je určený k prevedeniu opravy. Osoba takto určená k oprave prevedie opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

VIII.10 S výnimkou prípadu, kedy je k prevedeniu opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu, v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovania služieb, prípadne aj v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k prevedeniu opravy. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku, či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim, nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

VIII.11 Pre reklamáciu kupujúci predávajúceho kontaktuje písomne listom na adrese ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, telefonicky (tel. +420 840 666 888), e-mailom (info@zebrastores.cz), alebo osobne na adrese ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž.

VIII.12 Pri situácií, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby tovar bol dôkladne zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho baliaceho materiálu ( a to vrátanie všetkého príslušenstva) a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar k reklamácií pošle kupujúci na adresu ZebraStores s.r.o. (ZebraStores.cz), Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž.

VIII.13 Súčasťou reklamácie je priložený akýkoľvek doklad o kúpe a popis chyby. Po vybavení reklamácie bude predávajúci kupujúceho najčastejšie telefonicky, emailom, prípadne listom kontaktovať. Tovar neposielajte na dobierku, v takomto prípade nebude prijatý.

VIII.14 Predávajúci môže poskytovať zdarma k nákupu darčeky. Na tieto darčeky sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa.

VIII.15 Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu tovaru, funkčných vlastností a z neodborného používania tovaru, rovnako ako škody spôsobené externými udalosťami a chybnou manipuláciou.

VIII.16 Tovar je z hygienických dôvodov k reklamácií prijatých iba riadne vyčistený

VIII.17 Pri reklamácií tenisových alebo badmintonových rakiet reklamujte rakety vypletené (nevystrihávajte výplet ani v prípade jeho porušenia). Iba pri vypletení rakety výrobca môže objasniť príčinu, či bolo porušenie konštrukcie spôsobené chybou výrobku alebo nárazom na iný predmet.

IX. Ochrana osobných údajov

IX.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná podľa platnej legislatívy, v súlade so zákonom č. 101/2000 ZB., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

IX.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a prípadne firma, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne adresa pre doručenie, pokiaľ sa líši od adresy bydliska (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“)

IX.3 Kupujúci súhlasí zo spracovaním osobných údajov predávajúcim a to pre účely realizácie práv a povinností kúpnej zmluvy. Neuvedie kupujúci inú  možnosť, súhlasí taktiež so spracovaním osobných údajov predávajúcim pre účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

IX.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke prevedené z webového rozhrania obchodu, prípade pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo, predávajúci nenesie náklady spojené s uvedením chybných osobných údajov (meno a adresa) kupujúcim.

IX.5 Spracovanie osobných údajov kupujúcim môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám. Daňové doklady však môžu byť odovzdané subjektom, ktoré sú oprávnené tieto doklady kontrolovať (správca dane a pod.).

IX.6 Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú a to až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s ich spracovaním. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IX.7 Kupujúci súhlasí zo zaslaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zaslaním obchodných informácií predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na e-mailovej adrese info@zebrastores.cz či listom zaslaným na adresu miesta podnikania predávajúceho.

IX.8 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je na webovom rozhraní možné učiniť nákup tovaru a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

IX.9 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

IX.10 Kupujúci berie na vedomie a súčasne súhlasí s tým, že mu po každom uskutočnenom plnení zo strany predávajúceho môže byť zaslaný na kontaktný e-mail formulár Heureka.cz, Zboží.cz, Allegro Group CZ, s.r.o. (aukro.cz) a pod., obsahujúci dotazník spokojnosti zákazníka, tento dotazník však kupujúci nemá povinnosť vyplňovať.

IX.11 Kupujúci berie na vedomie a pokiaľ pri podaní objednávky neuvedie inak, potom súhlasí s tým, že ho po uskutočnení plnenia zo strany predávajúceho predávajúci prostredníctvom e-mailovej adresy môže osloviť s dotazom, či mu tovar vyhovuje, či žiada ďalšie poradenstvo ohľadom tovaru a pod. S týmto môže kupujúci už pri podaní objednávky vysloviť nesúhlas.
 

X. Zľava pre študentov

X.1 Všetci študenti do 26-tich rokov vrátane (rozhodujúci je dátum narodenie, nie ročník), ktorý sa pri osobnom odbere tovaru preukáže vlastným študentským preukazom (ISIC, Index Študenta, a pod.), dostanú zľavu vo výške 5%. Zľava platí iba na tovar, ktorý nie je vo výpredaji. Zľava neplatí na zvýhodnené vianočné balíčky.

X.2 Podmienky získania zľavy - A) osobný odber tovaru v miestach prevádzky ZebraStores.cz, Bílanská 2461/16, 767 01 Kroměříž, B) vlastníctvo študentského preukazu, podmienky sú kumulatívne a musia byť splnené obidve.

 

XI. Mimosúdne riešenie sporov


XI. 1 V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XII. Záverečné ustanovenia

XII.1 Pokiaľ vzťah súvisiaci s užívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodnú, že sa vzťah a riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecných záväzkov právnych predpisov.

XII.2 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

XII.3 Kúpna zmluva je uzatvorená a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

XII.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky (webového rozhrania), alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

XII.5 Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že informácie na webových stránkach (webovom rozhraní) sú zčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

XII.6 Náklad na použitie telekomunikačných prostriedkov sú v bežnej výške, hradí ich kupujúci a zodpovedajú tarifám telekomunikačných služieb či tarifám dodávateľov iných služieb, ktoré kupujúci používa.

XII.7 Objednaním tovaru na internetovom obchode ZebraStore.sk kupujúci súhlasí s celými Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený k činnostiam súvisiacim s prevádzkou internetového obchodu na základe živnostenských oprávnení. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú sprístupnené.

XII.8 Ceny pri tovare v akcii (akčný tovar) platia do vypredania zásob tohto akčného tovaru.

XII.9 Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu.

XII.10 V prípade, že by niektoré ustanovenie z týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť  neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy. Zmeny Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy môžu byť učinené iba písomne, zmenené Obchodné podmienky sú účinné dnom ich zverejnenia.

XII.11 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenia majetku, či už priamo alebo nepriamo, spôsobené chybou dodaného tovaru, pokiaľ táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbanlivosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane Prevádzkovateľa.

XII.12 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2014.

 

Hotline: +420 840 666 888
E-mail:
info@zebrastores.cz

Zobrazit menu
Ověřeno našimi zákazníky
„Klady: Spokejonost “
před 174 dny
„Klady: - přehledné srovnání produktů - velký výběr “
před 362 dny
„některé zboží již nebylo skladem, ale byla nabídnuta náhrada “
před 444 dny
„profesionalita “
před 467 dny
„Klady: Rychlost Slušné ceny Kvalitní věci “
před 516 dny
 • Autorizovaný predajca
 • Vrátenie tovaru do 30-tich dní
 • Doprava zadarmo od 70 EUR
 • Darček Za každý nákup
 • 100% originálny tovar s garanciou
Podporované platební metody

E-shopy na mieru Bluesoft

Prihlásiť